آتش نشانی منطقه یک عملیاتی ایستگاه 30

شهرک گلستان
امدادی و ضروری: مراکز آتش نشانی
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 02144909143
تلفن : 02144909141
آدرس : ایستگاه 30 واقع در پارك چیتگر، یك ایستگاه تك منظوره می‌باشد.