آتش نشانی منطقه یک عملیاتی ایستگاه 20

شهرک گلستان
امدادی و ضروری: مراکز آتش نشانی
درباره ما

شهر : شهرک گلستان
تلفن : 02144739141
تلفن : 02144739102
آدرس : ورزشگاه آزادی