Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

یمارستان تخصصی و فوق تخصصی تریتا در زمینی به مساحت حدود ۶۰۰۰ متر مربع و در زیر بنائی بیش از ۲۰,۰۰۰ متر مربع در ۱۸ طبقه افتتاح شد. بیمارستان تریتا برای ۲۰۰ تخت بیمارستانی طراحی شده که قابلیت افزایش نیز دارد .