مرکز معاینه فنی وردآورد

شهرک گلستان
اماکن عمومی: مراکز معاینه فنی
معاینه فنی وردآورد
جمعه ، ۲۴ آبان ۱۳۹۸
اولین مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در محدوده وردآورد و شهرک داشگاه شریف