Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج مجموعه ورزشی آزادی
02144739066

ساختمان سالن استخرهای شنا شامل استخر قهرمانی، استخر شيرجه و استخر تمرينی است كه واقع در سمت چپ خيابان اصلی ورودی مجموعه رو به روی سالن 12 هزار نفری است.

اطراف اين ساختمان يك تراس بزرگ به اندازه تراس سالن دوازده هزارنفری (سالن ورزش ها) وجود دارد كه ورودی از شمال و جنوب امكان پذير است.